ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

’2goshop’: de eenmanszaak ‘2goshop.’, ingeschreven te Arnhem aan het adres Prinses irenestraat 6A Didam (6941DS) die onder meer handelt onder de handelsnaam: 2goshop.nl * onlinewinkel4you.n * speelgoed2go.nl* toys2go.nl.
’Klant’: een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie 2goshop een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; ’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen  2goshop en de Klant gesloten overeenkomst door 2goshop te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
’Aanbod’: elk door  2goshop aan de Klant via electronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;
’Overeenkomst’: elke tussen 2goshop en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan  2goshop gehouden is één of meer Diensten te leveren;
’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door  2goshop gehanteerde algemene voorwaarden;
’Code’: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;
'RMA nummer: een combinatie van letters en/of cijfers die door 2goshop wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.
'Tegoedbon': een combinatie van letter en/of cijfers die door 2goshop wordt afgegeven en een voorbepaalde waarde vertegenwoordigd die voortvloeid uit een beëindiging van een opdracht tussen 2goshop en de Klant.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen  2goshop en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.
2.2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen 2goshop en de Klant zijn overeengekomen.
2.3. Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


ARTIKEL 3 OPDRACHT

3.1. De Klant is ten opzichte van  2goshop.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.
3.2. Bij het plaatsen van een opdracht bij 2goshop.nl dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door  2goshop geïdentificeerd, door het gebruik van een Code.  2goshop kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 2goshop is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.
3.3. 2goshop is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. 2goshop is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.
3.4.In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan 2goshop schade lijdt, dient de Klant 2goshop hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code,  2goshop onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.
3.5 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 4 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

4.1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door 2goshop verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.
4.2.Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
4.3.Een overeenkomst komt pas tot stand nadat 2goshop de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat 2goshop de opdracht heeft geaccepteerd.
4.4.De orderbevestiging van 2goshop is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.


ARTIKEL 5 PRIJS

5.1. Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is 2goshop gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor  2goshop al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.ARTIKEL 6 BETALING

6.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
6.2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6.3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
6.4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 7 LEVERING

7.1. 2goshop levert haar producten zelf, inclusief verpakking voorzover het geen bulk/OEM artikel betreft. Voor pakketzendingen binnen Nederland en buitenland en brievenbuspost naar het buitenland geldt een toeslag.
7.2. Indien overeengekomen is dat de leveringen van 1 order in fasen zal plaatsvinden zal door 2goshop aan de Klant slechts eenmaal verzendkosten in rekening gebracht worden, overge verzendkosten die nodig zijn om de order correct uit te leveren zullen voor rekening van  2goshop zijn.
7.3. 2goshop heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.
7.4. Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door 2goshop aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan 2goshop door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door 2goshop wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan 2goshop (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij 2goshop, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven 2goshop het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.
2goshop heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.
7.5.De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade 2goshop binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van 2goshop beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door 2goshop geaccepteerd.
7.6 Aangegeven levertijden:

·         1 werkdag: Product is op voorraad en zal mits voor 18.00 uur besteld de volgende dag worden bezorgd.

·         2 t/m 4 werkdagen: Het product wordt voor u besteld bij onze leveranciers en zal binnen 2 t/m 4 werkdagen worden uitgeleverd.

·         3 t/m 5 werkdagen: Het product wordt voor u besteld bij onze leveranciers en zal binnen 3 t/m 5 werkdagen worden uitgeleverd.

·         4 t/m 8 werkdagen: Het product wordt voor u besteld bij onze leveranciers en zal binnen 4 t/m 8 werkdagen worden uitgeleverd.

·         5 t/m 10 werkdagen: Het product wordt voor u besteld bij onze leveranciers en zal binnen 5 t/m 10 werkdagen worden uitgeleverd.

ARTIKEL 8 VERZENDING EN OVERDRACHT VAN RISICO

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.


ARTIKEL 9 BETALING, VERTRAGING IN DE BETALING

9.1. Betaling:De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
9.2. Vertraging in de betaling:In geval van schuldenaarsverzuim brengt 2goshop meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer 2goshop andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft 2goshop het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door 2goshop.nl betwist wordt of rechtsgeldig is.


ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van 2goshop op Klant, wordt 2goshop de volgende bescherming geboden: 2goshop behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien de (mede-) eigendom van 2goshop door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op 2goshop overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van 2goshop.

Indien de (mede-) eigendom van 2goshop door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op 2goshop overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van 2goshop.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant 2goshop daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van 2goshop te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop 2goshop eigendomsvoorbehoud rust dient 2goshop onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft 2goshop het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van 2goshop, evenals de verpanding door 2goshop van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden 2goshop ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door 2goshop aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan 2goshop overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van 2goshop, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door 2goshop geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens 2goshop nakomt.


ARTIKEL 11 SOFTWARE

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld Cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de Klant uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De Klant, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren.

De door ons verkochte games kunnen Engelse versies zijn, echter altijd PAL, mits anders aangegeven op de website.

Afbeeldingen op de website kunnen afwijken.


ARTIKEL 12 GARANTIE

2goshop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.1 Garantie: Met betrekking tot producten van derden is 2goshop tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.
12.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen: 2goshop verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
12.3 Garantie op basis van carry-in: De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door 2goshop op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.
12.4 RMA nummer: Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door 2goshop geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door 2goshop in rekening gebrachte onderzoekskosten danwel reparatiekosten.
12.6 Garantie op reparatie: Op een door 2goshop uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.
12.7 Informatie op magnetische informatiedragers: 2goshop is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens 2goshop, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.
12.8 Eigendomsoverdracht: Indien de afnemer aan 2goshop een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van 2goshop De afnemer zal alsdan 2goshop vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van 2goshop.


ARTIKEL 14 ADVIEZEN, AANWIJZINGEN EN INFORMATIE

2goshop sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door 2goshop geleverde goederen wordt gegeven.


ARTIKEL 15 HERROEPINGSRECHT

Bij producten:

15.1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

15.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

·         a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

·         b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

·         c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

15.3. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

15.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

15.5. Indien de ondernemer de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

15.6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 16  VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

16.1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
16.2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
16.3. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

ARTIKEL 17  UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

17.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
17.2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaaneen verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
17.3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
b. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
17.4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
17.5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
17.6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
17.7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
17.8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
17.9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
17.10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
17.11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
17.12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
17.13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

1.       de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2.      de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

ARTIKEL 18 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TIJDENS DE BEDENKTIJD

18.1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

18.2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

18.3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


ARTIKEL 19 INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van 2goshop of eigendom van de leverancier(s) van 2goshop. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van 2goshop is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.


ARTIKEL 20 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

2goshop deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.


ARTIKEL 21 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle tussen 2goshop en de klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van 2goshop, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Arnhem de plaats van nakoming. 2goshop behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

ARTIKEL 22 TEGOEDBON

Een tegoedbon is onbeperkt geldig, tenzij anders vermeld. Een tegoebon kan niet tegen contanten worden ingewisseld.

ARTIKEL 23 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Bedrijfsnaam:

2goshop 

Vestigingsadres:

2goshop.nl
Prinses irenestraat 6A
6941DS Didam

Emailadres:

info@2goshop.nl

KVK Nummer:

73462918

BTW Nummer:

NL001109605B69